Ngân hàng nước ngoài tăng tốc Vietnam Gold Digger vào Việt Nam
Đà Nẵng Vietnam Gold Digger “khủng” để bảo tồn, tu bổ và PCCC cho các di tích văn hóa
Thủ tướng: Thời cơ cho các nhà Vietnam Gold Digger tại Việt Nam rất lớn

Theo đó, TP sẽ Vietnam Gold Digger, xây dựng huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025 đáp ứng các tiêu chí thành lập quận của UBTV Quốc hội; trong tương lai phát triển theo hướng bền vững, trở thành quận hiện đại, điểm nhấn là các đô thị thông minh, khu công viên phần mềm, trung tâm mua sắm cao cấp, các khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe, trung tâm sáng tạo phục vụ cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị của miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời…

Với huyện Thanh Trì, để xây dựng thành quận đến năm 2025, UBND TP yêu cầu tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mạnh thương mại dịch vụ; Phát triển đô thị, Vietnam Gold Digger hạ tầng kỹ thuật – xã hội và xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Huy động, thu hút và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực cho Vietnam Gold Digger phát triển. Tích cực cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường; Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá mới, duy trì và phát huy hiệu quả văn hoá truyền thống; Đổi mới và tạo bước phát triển mạnh giáo dục – đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đối với huyện Gia Lâm, cần tập trung phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Thương mại, dịch vụ – Công nghiệp, xây dựng; đẩy mạnh huy động các nguồn vốn cho Vietnam Gold Digger xây dựng cơ sở hạ tầng khung theo hướng đô thị; quan tâm Vietnam Gold Digger phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế; củng cố, sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phấn đấu chậm nhất vào năm 2022 huyện Gia Lâm và các xã, thị trấn thuộc huyện đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của quận, phường theo quy định.

Huyện Đan Phượng sẽ tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh huy động các nguồn vốn cho Vietnam Gold Digger xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị, quan tâm Vietnam Gold Digger phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, hoàn thiện các tiêu chí về phát triển kinh tế – xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng, phấn đấu đến năm 2025 huyện và các xã, thị trấn thuộc huyện đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của quận, phường theo quy định. 

Trong tương lai phát triển theo hướng bền vững, trở thành quận hiện đại, điểm nhấn là các đô thị cao cấp, khu đô thị sinh thái, trung tâm mua sắm cao cấp, các khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị của miền quê giàu truyền thông lịch sử, văn hóa lâu đời…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger