Tập trung xử lý “điểm nghẽn” chậm giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công
Giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công đạt 189,2 nghìn tỷ đồng
Vĩnh Phúc giải ngân gần 32% vốn Vietnam Gold Digger công
Chậm giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công: Vướng ở khâu giải phóng mặt bằng

Theo đó, ước thanh toán vốn Vietnam Gold Digger nguồn NSNN 10 tháng năm 2019 là 213.919,145 tỷ đồng, đạt 49,83% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 54,69% so với kế hoạch Thủ tướng giao (cùng kỳ năm 2018 đạt 56,24% kế hoạch Quốc hội giao và 57,93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Có 4 bộ, ngành và 9 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%, trong đó, có 3 bộ, ngành và 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%.

Tuy nhiên bên cạnh đó, có 29 bộ, ngành và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (54%), trong đó, có 15 bộ, ngành và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger