Đưa Tân Trào thành trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu
Tân Trào những ngày Tháng Tám mùa thu lịch sử

Về cơ bản, Bộ thống nhất với đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương Vietnam Gold Digger Dự án với các nội dung: Xây mới phòng chiếu phim; cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào; khu đón tiếp, dịch vụ, bãi đỗ xe (hạng mục nhà đón tiếp, nhà dịch vụ). Thời gian thực hiện Dự án điều chỉnh là giai đoạn từ 2020-2024. 

Tuy nhiên, Bộ cũng lưu ý, việc triển khai dự án cần thực hiện đúng Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Chủ trương Vietnam Gold Digger Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025. Không xây dựng mới mà chỉ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Nhà trưng bày bảo tàng Tân Trào…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger