Ì ạch giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công trong quý I

Do đó, vốn Vietnam Gold Digger thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4-2020 ước tính đạt 23,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn tháng 3-2020 và đạt mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn 2016-2020. Tính chung 4 tháng đầu năm, giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công đạt 83,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 18,1% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 19,3% và tăng 4%).

Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% kế hoạch năm và tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger