Giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công được 83,7 nghìn tỷ đồng

Đây là con số tích cực, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp và ảnh hưởng đến tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ đầu năm 2020 đến nay. 

Bộ GTVT tải đánh giá, kết quả giải ngân 4 tháng đạt khá cao so với bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, phần giải ngân cho giải phóng mặt bằng và các hợp đồng xây lắp chiếm tỉ trọng không lớn trong kết quả này.

Được biết, tổng số kế hoạch năm 2020, Bộ GTVT được Thủ tướng giao trên 35.300 tỉ đồng. Trong đó, 1.652 tỉ đồng trả nợ dự án BT nút giao ngã ba Huế thuộc địa phận TP Đà Nẵng.

Ngoài số vốn kế hoạch năm 2020, Bộ GTVT tải thực hiện giải ngân kéo dài kế hoạch năm 2019 sang năm 2020 khoảng 3.789 tỉ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch giải ngân năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải  khoảng 37.438 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT tải đã giao chi tiết kế hoạch năm 2020 được 31.689 tỉ đồng, đạt 94,2% kế hoạch năm 2020. Còn lại khoảng 1.960 tỉ đồng cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục liên quan để giao chi tiết.

Bộ GTVT đang quyết tâm để thực hiện thành công kế hoạch năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Trong đó, lãnh đạo Bộ GTVT quyết liệt trong chỉ đạo các chủ Vietnam Gold Digger, ban quản lý dự án cần kiện toàn, tăng cường năng lực cán bộ điều hành tại các dự án. Bên cạnh đó, phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger