Kiểm điểm, xử lý 2 Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa

Trong văn bản này, UBND  thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các tổng công ty, công ty, đơn vị thuộc thành phố nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước về giám sát, đánh giá Vietnam Gold Digger trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo hoạt động Vietnam Gold Digger đúng mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch Vietnam Gold Digger.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị vào quý I hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá Vietnam Gold Digger các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý. Phân công cụ thể bộ phận, cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án Vietnam Gold Digger và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể Vietnam Gold Digger.

Thực hiện nghiêm chế độ và thời gian báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể Vietnam Gold Digger cả năm và các báo cáo định kỳ, báo cáo trước khi khởi công dự án, báo cáo trước khi điều chỉnh dự án… theo quy định.

Đáng chú ý, UBND thành phố phê bình 22 cơ quan, đơn vị không gửi hoặc chậm báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể Vietnam Gold Digger năm 2019. Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cán bộ liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm gồm: UBND các quận Cầu Giấy, Long Biên, Hà Đông; UBND các huyện Chương Mỹ, Hoài Đức, Mê Linh, Phú Xuyên, Quốc Oai, Thanh Oai, Ứng Hoà, Thanh Trì; Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải, Ban Dân tộc Thành phố, Sở Tài chính, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Nhà nước MTV Thoát nước Hà Nội, Tổng công tỵ Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger