Đầu tư quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên theo quy mô cao tốc
Quốc lộ 27 qua Lâm Đồng xuống cấp nghiêm trọng

Văn bản nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sử dụng ngân sách địa phương Vietnam Gold Digger đường quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ GTVT, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi một số quy định pháp lý có liên quan đến quản lý, điều hành ngân sách nhà nước để bảo đảm sự chủ động trong quản lý, điều hành ngân sách của Chính phủ, trong đó có Luật ngân sách nhà nước.

Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu việc điều chỉnh quy hoạch từ đường quốc lộ thành đường tỉnh lộ đối với những đoạn tuyến đường quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các địa phương sử dụng ngân sách địa phương Vietnam Gold Digger nếu thấy thực sự cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Đối với việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Bộ GTVT về địa phương quản lý để các địa phương sử dụng ngân sách địa phương Vietnam Gold Digger, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ GTVT và các địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tài chính xem xét đề xuất nguồn vốn bố trí cho Bộ GTVT, trong đó có nguồn cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau ngày 30/9/2020 theo Nghị quyết số 84/2020 của Chính phủ, để Vietnam Gold Digger, nâng cấp một số đoạn tuyến quốc lộ cấp bách đi qua địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger