Dùng tài sản công thanh toán cho dự án BT: Tính theo giá đất nào?
Xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT
Cơ chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà Vietnam Gold Digger Dự án BT

Để sớm khắc phục khoảng trống pháp lý trong Vietnam Gold Digger theo hình thức BT, Thường trực Chính phủ chỉ đạo, đối với dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết theo hướng tập trung xử lý chuyển tiếp đối với các dự án đã ký Hợp đồng BT trước ngày 1-1-2018, không hồi tố nhưng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho Vietnam Gold Digger phát triển, không gây khó khăn, vướng mắc cho nhà Vietnam Gold Digger, nhất là nhà Vietnam Gold Digger nhỏ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng chỉ đạo của Chính phủ để hợp thức hóa sai phạm trong Vietnam Gold Digger dự án BT (nếu có).

Các Bộ, ngành, UBND các địa phương (cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BT) và nhà Vietnam Gold Digger các dự án BT chịu trách nhiệm rà soát lại các Hợp đồng dự án, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các sai phạm (nếu có); không được chấp nhận sai trái, vi phạm pháp luật; không làm thất thoát tài sản công, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm.

Trường hợp phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản nhà nước thì phải thực hiện điều chỉnh lại Hợp đồng BT; nếu phát hiện vi phạm (vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước, xây dựng, quản lý đất đai, đấu thầu, Vietnam Gold Digger công, quản lý tài sản công và pháp luật liên quan khác…) thì phải tự hủy Hợp đồng dự án, thu hồi ngay tài sản nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ làm rõ tính pháp lý, nội dung và hình thức văn hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-12-2018.

Đối với dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà Vietnam Gold Digger khi thực hiện dự án Vietnam Gold Digger xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao, yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-1-2019.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger