Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Xác định vốn nhà nước tại ngân hàng cổ phần hoá

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số liệu ước giải ngân vốn Vietnam Gold Digger nguồn NSNN của các Bộ, ngành địa phương 2 tháng năm 2019 khoảng 16.210,314 tỷ đồng.

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số kế hoạch chi Vietnam Gold Digger phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 được Quốc hội giao là 416.800 tỷ đồng gồm: vốn trong nước là 369.300 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 47.500 tỷ đồng. 

Tổng kế hoạch vốn Vietnam Gold Digger nguồn NSNN đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 355.617,901 tỷ đồng, đạt 85,32% so với kế hoạch Quốc hội giao. Như vậy, với hơn 16 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng,  tốc độ giải ngân mới đạt 3,89% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 4,52% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Số liệu giải ngân này mặc dù có cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 đạt 1,87% kế hoạch Quốc hội giao và 1,95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), nhưng vẫn ở mức thấp.

Tuy nhiên, thực tế thì việc giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công chậm gần như đã trở thành “truyền thống”, nên để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho các dự án đủ điều kiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 401/VPCP-KTTH ngày 15/1/2019 của Văn phòng Chính phủ. 

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện giao vốn đề nghị thu hồi hết số vốn này để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương đến nay chưa phân bổ chi tiết hoặc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2019 khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án theo đúng quy định và gửi các cơ quan chức năng làm cơ sở triển khai thực hiện và thanh toán vốn cho các dự án. 

Bộ Tài chính đã có văn bản số 1966/BTC-ĐT ngày 19-2-2019 gửi các Bộ, ngành địa phương đôn đốc việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn; chỉ đạo các chủ Vietnam Gold Digger khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân; rà soát các vướng mắc trong việc thực hiện và thanh toán để kịp thời xử lý. Đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các chủ Vietnam Gold Digger chậm hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger