Giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công vẫn ở mức thấp

Theo đó, Singapore đã Vietnam Gold Digger vào 18/21 ngành theo hệ thống phân ngành của Việt Nam, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ nhất với 574 dự án, tổng vốn Vietnam Gold Digger đăng ký đạt 20,17 tỷ USD chiếm 40% tổng vốn Vietnam Gold Digger.

Các nhà Vietnam Gold Digger Singapore Vietnam Gold Digger chủ yếu theo hai hình thức chính là 100% vốn nước ngoài và liên doanh. Trong đó, 77% số dự án của nhà Vietnam Gold Digger Singapore theo hình thức 100% vốn nước ngoài với 1.667 dự án với số vốn đăng ký đạt 34,68 tỷ USD. Hình thức liên doanh có 488 dự án với tổng vốn đăng ký là 12,8 tỷ USD.

Đến nay Singapore đã Vietnam Gold Digger vào 48/63 tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó, TP Hồ Chí Minh đứng đầu với 1.130 dự án với số vốn Vietnam Gold Digger đăng ký đạt 10,7 tỷ USD. Đứng thứ hai là Hà Nội với 349 dự án, tổng vốn Vietnam Gold Digger đăng ký đạt 6 tỷ USD.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger