Giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công vẫn ở mức thấp
Giải ngân vốn Vietnam Gold Digger chậm do vướng cơ chế?
Quy trách nhiệm về tiến độ giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công và nợ đọng

Theo số liệu báo cáo, ước thanh toán vốn Vietnam Gold Digger công 3 tháng năm 2019 là 46.721,07 tỷ đồng, đạt 11,21% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 12,97% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 – đạt 8,83% kế hoạch Quốc hội giao và 9,19% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân của các bộ, ngành địa phương không đồng đều. Có bộ ngành và địa phương giải ngân đạt trên 21%, song vẫn còn có bộ, ngành và địa phương gần như chưa giải ngân kế hoạch vốn (tỷ lệ giải ngân đạt dưới 1%).

Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công còn thấp do một số nguyên nhân. Cụ thể, đối với nguồn vốn trong nước, do đây là những tháng đầu năm, kế hoạch vốn Vietnam Gold Digger nguồn NSNN mới được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Các bộ, ngành trung ương và địa phương mới cơ bản hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án, đồng thời nhập dự toán trên hệ thống Tabmis; các chủ Vietnam Gold Digger đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị Vietnam Gold Digger hoặc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán theo quy định.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Vietnam Gold Digger công năm 2019, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số các giải pháp. Trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành việc giao kế hoạch vốn trong tháng 3-2019 đối với số vốn còn lại chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2019 là hơn 52 nghìn tỷ đồng. Đối với số vốn còn lại, đề nghị thu hồi về NSNN. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2019 đã được giao.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger