Nhiều thay đổi trong thực hiện dự án PPP

Theo dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi hiện nay, dự án thuộc các lĩnh vực như giao thông, điện… có quy mô từ 240 tỷ đồng đến dưới 4.600 tỷ đồng được phân loại là dự án nhóm B. Qua thống kê cho thấy, đa số các dự án PPP đã thực hiện có tổng mức Vietnam Gold Digger trên 200 tỷ đồng (với 233/336 dự án, chiếm tỷ lệ 69,34%; nếu không tính hợp đồng BT, số dự án trên 200 tỷ là 113/148 dự án, chiếm 76,35%).

Do đó, tại khoản 1 Điều 6 Dự thảo Luật PPP, Bộ KH&ĐT đề xuất áp dụng hạn mức để Vietnam Gold Digger PPP ở mức 200 tỷ đồng. Cụ thể, Khoản 1 Điều 6 quy định: Chỉ Vietnam Gold Digger PPP đối với các dự án có tổng mức Vietnam Gold Digger từ 200 tỷ đồng trở lên.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger