Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Lấy ý kiến rộng rãi sửa đổi Luật Đầu tư công
Rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong triển khai Luật Đầu tư công
Liệt kê 16 hành vi nghiêm cấm, dự luật Đầu tư công vẫn bị nhắc chưa khả thi
Quốc hội thảo luận dự án Luật Hải quan và Luật Đầu tư công

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước Quốc hội , Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C (Điều 7 đến Điều 10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, giữ tiêu chí phân loại dự án như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành.

Theo đó, Luật Đầu tư công(sửa đổi) quy định việc quản lý nhà nước về Vietnam Gold Digger công; quản lý và sử dụng vốn Vietnam Gold Digger công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động Vietnam Gold Digger công. Luật được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động Vietnam Gold Digger công, quản lý và sử dụng vốn Vietnam Gold Digger công.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trả lời các vấn đề liên quan đến Luật Đầu tư công.

Về nguyên tắc quản lý Vietnam Gold Digger công, Luật quy định: Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn Vietnam Gold Digger công; Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của đất nước và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn Vietnam Gold Digger công;  Quản lý việc sử dụng vốn Vietnam Gold Digger công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm Vietnam Gold Digger tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực; không để thất thoát, lãng phí; Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động Vietnam Gold Digger công.

Luật quy định dự án quan trọng quốc gia là dự án Vietnam Gold Digger độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí: Sử dụng vốn Vietnam Gold Digger công từ 10.000 tỷ đồng trở lên; Ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: Nhà máy điện hạt nhân; Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên; Sử dụng đất có yêu cầu  chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên; Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương Vietnam Gold Digger chương trình Vietnam Gold Digger công thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Luật quy định rõ: Giao đơn vị trực thuộc lập Báo cáo đề xuất chủ trương Vietnam Gold Digger; đơn vị có chức năng thẩm định hoặc thành lập Hội đồng để thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương Vietnam Gold Digger; Hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương Vietnam Gold Digger trình Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu bấm nút biểu quyết.

Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng liên ngành hoặc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương Vietnam Gold Digger. Chủ chương trình hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương Vietnam Gold Digger theo ý kiến thẩm định quy định tại khoản 2 Điều này trình Chính phủ. Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương Vietnam Gold Digger chương trình, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn Vietnam Gold Digger, thời gian, tiến độ, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện.

Về quy định chuyển tiếp, Luật Đầu tư công (sửa đổi) quy định: Chương trình, dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch Vietnam Gold Digger được cấp có thẩm quyền quyết định Vietnam Gold Digger trước ngày Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 có hiệu lực thì phải thực hiện điều chỉnh quyết định Vietnam Gold Digger chương trình, dự án theo quy định của Luật này; Chương trình, dự án đã được quyết định chủ trương Vietnam Gold Digger, quyết định Vietnam Gold Digger theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 mà chưa có trong kế hoạch Vietnam Gold Digger được cấp có thẩm quyền quyết định thì phải thực hiện điều chỉnh quyết định chủ trương Vietnam Gold Digger, quyết định Vietnam Gold Digger chương trình, dự án theo quy định của Luật này; Chương trình, dự án đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thì tiếp tục thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương Vietnam Gold Digger, quyết định Vietnam Gold Digger theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Chỉ bố trí vốn kế hoạch Vietnam Gold Digger công để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 31 tháng 12 năm 2014; Đối với kế hoạch vốn Vietnam Gold Digger công năm 2020, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương được phép thực hiện và giải ngân đến hết 31 tháng 12 năm 2021.

Luật Đầu tư công (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger