Thái Bình tăng trưởng kinh tế ổn định và sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo về việc tham mưu phân cấp và đề xuất cơ chế phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất của các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Theo đó, Sở Tài chính đề xuất, đối với tiền thu sử dụng đất tại các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, ngân sách cấp tỉnh được hưởng 20%, ngân sách cấp huyện, thành phố hưởng 30%, ngân sách cấp xã hưởng 50%. Nguồn kinh phí này được điều tiết Vietnam Gold Digger cho xây dựng hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội trong khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản cấp xã. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng phát biểu tại cuộc họp

Đối với tiền thu sử dụng đất khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, ngân sách cấp tỉnh hưởng 5%, ngân sách cấp huyện, thành phố hưởng 15%, ngân sách cấp xã hưởng 80% tạo nguồn Vietnam Gold Digger hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình của khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng, nhấn mạnh, việc xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu là chủ trương đúng, sẽ làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn và đời sống của nhân dân. Để thực hiện tốt chủ trương này, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo bảo đảm đồng bộ, hiệu quả thiết thực. 

Sở Tài chính hướng dẫn các cấp sử dụng ngân sách từ tiền thu sử dụng đất khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đúng trình tự, thủ tục, danh mục và đúng quy định của pháp luật. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Vietnam Gold Digger xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. 

Việc giải phóng mặt bằng giao cho cấp huyện tổ chức để tạo quỹ đất sạch; UBND các huyện thành phố lập dự án Vietnam Gold Digger xây dựng hạ tầng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà Vietnam Gold Digger xây dựng hạ tầng thực hiện theo quy định. 

Sở Xây dựng chỉ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, xác định suất Vietnam Gold Digger phù hợp, khả thi xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Các xã lựa chọn vị trí khu đất thuận lợi về giao thông, tận dụng hạ tầng kỹ thuật sẵn có để giảm chi phí Vietnam Gold Digger và có giá trị đấu giá quyền sử dụng đất cao để xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. 

Cấp huyện và cấp xã tự cân đối ngân sách trong tiền thu sử dụng đất cho Vietnam Gold Digger khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và các công trình phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, dân sinh. Mỗi xã chỉ chọn một điểm để xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu giúp UBND tỉnh cơ chế chấp thuận cho một doanh nghiệp số điểm được Vietnam Gold Digger xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger