Xã hội hóa Vietnam Gold Digger hạ tầng hàng không: Cần có bước đi thận trọng

Theo đó, Thủ tướng giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tại 22 cảng hàng không do Nhà nước Vietnam Gold Digger, quản lý theo phương thức không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong thời hạn từ ngày ban hành Quyết định này đến hết ngày 31/12/2025.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này, Bộ GTVT có trách nhiệm hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản bàn giao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung trong Danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giao cho ACV. Các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước Vietnam Gold Digger, quản lý được đề cập trong Đề án bao gồm các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tại 22 cảng hàng không, sân bay này không tính vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH ACV và các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hình thành sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được bàn giao lại cho Nhà nước quản lý do Bộ GTVT làm đại diện chủ sở hữu.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger