Đẩy nhanh tiến độ dự án để thúc giải ngân Vietnam Gold Digger công
Xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội và Đầu tư công năm 2020
Ngân sách bội thu do chậm giải ngân Vietnam Gold Digger công (?!)

Trong đó, nguồn vốn Vietnam Gold Digger từ ngân sách Trung ương đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, giảm 26,9% và vốn từ ngân sách địa phương là 27,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13%. Tính chung 8 tháng năm nay, vốn Vietnam Gold Digger thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 189,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch năm và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 23,5 nghìn tỷ đồng, bằng 48,7% kế hoạch năm và giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 165,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% kế hoạch năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2018.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger