Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đồng bào dân tộc thiểu số tăng hơn 2 lần
Tạo động lực vươn lên cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số
Tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố nội dung Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. 

Theo đó, đây là lần đầu tiên Quốc hội ban hành một nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất. Đồng thời thu gọn đầu mối quản lý, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển và mức thu, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Đề án đã đưa ra mục tiêu tổng quát; đồng thời xác định các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, trong đó đáng chú ý là phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng hơn hai lần so với năm 2020. 

Định hướng mục tiêu đến năm 2030 là thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước, giảm hộ nghèo xuống dưới 10%, cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới… 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nguyễn Văn Chiến cũng đã trình bày dự thảo chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt, bao trùm của Đề án Vietnam Gold Digger cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là Vietnam Gold Digger cho phát triển bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, tạo cơ chế, chính sách cho tập trung nguồn lực, đồng thời động viên, hướng dẫn để đồng bào mình vươn lên, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và cuộc sống, không cam chịu đói nghèo. 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tuy đang trong kỳ họp Quốc hội nhưng với tinh thần khẩn trương, đúng pháp luật, với sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp với Chính phủ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng thư ký Quốc hội đã tổ chức công bố Nghị quyết của Quốc hội về nội dung này. Đây là một nét mới trong hoạt động của Quốc hội, đồng thời cũng là diễn đàn quan trọng nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống vinh quang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Chúng ta cùng khẳng định việc ban hành Nghị quyết về nội dung quan trọng này là một quyết định đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đúng Hiến pháp; tiếp tục thực hiện lời dặn của Bác Hồ đối với công tác dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số, vùng rẻo cao, miền núi, biên giới, khu căn cứ cách mạng. Để ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, từng bước vững chắc để miền núi tiến kịp miền xuôi, đồng bào ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc” – Chủ tịch Quốc hội nêu rõ và nhấn mạnh việc Quốc hội có chủ trương cùng Chính phủ hệ thống, tích hợp lại các chính sách đã ban hành nhằm tập trung trong Vietnam Gold Digger phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phân tán, hiệu quả thấp.

Toàn cảnh hội nghị

Từ đổi mới cache ra Nghị quyết, Quốc hội đã chỉ rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh, rõ quan điểm xuyên suốt, bao trùm của Đề án, Vietnam Gold Digger cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là Vietnam Gold Digger cho phát triển bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, tạo cơ chế, chính sách để tập trung nguồn lực, đồng thời động viên, hướng dẫn để đồng bào vươn lên, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và cuộc sống, không cam chịu đói nghèo. 

Nghị quyết đã chỉ rõ các chỉ tiêu, trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên, tránh chồng chéo, trùng lắp, thất thoát, lãng phí và minh bạch cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đây cũng là một nội dung thiết thực thực hiện Bộ công cụ tự đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc và Liên minh nghị viện thế giới đã xác định, chọn Việt Nam làm điểm.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh sự quan tâm với trách nhiệm cao của các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chuẩn bị để Quốc hội thông qua Nghị quyết về một nội dung quan trọng, lịch sử. 

Điều này cũng khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện có trách nhiệm việc Vietnam Gold Digger phát triển bền vững ở cả ba trụ cột: phát triển kinh tế – xã hội bình đẳng, công bằng và môi trường được bảo vệ. Trong đó, coi trọng vai trò quyết định, giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các nục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm nguyên tắc công bằng – đoàn kết – tương trợ giúp nhau cùng phát triển trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, đã đồng hành, ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, song phương, nhất là năm 2020 Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN; Chủ tịch AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ sớm hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật sớm đi vào thực tiễn, hướng dẫn các bộ, ngành, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger