Dự án PPP phải có vốn Vietnam Gold Digger tối thiểu 200 tỷ đồng
Giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công 10 tháng thấp hơn cùng kỳ năm 2018

Theo Bộ Tài chính, qua công tác kiểm tra cụ thể công tác quản lý vốn Vietnam Gold Digger tại các đơn vị như Sở Tài chính, UBND quận/huyện, Ban Quản lý dự án (QLDA) còn cho thấy một số tồn tại cần khắc phục, đặc biệt việc triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương còn rất chậm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh.

Một số địa phương phân bổ không đúng đối tượng đã được Thủ tướng Chính phủ quy định như phân bổ cho xây dựng xã, phân bổ cho các dự án duy tu, bảo dưỡng… Bởi vậy, Bộ Tài chính đã có văn bản “thúc” các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị để tích cực triển khai kế hoạch Vietnam Gold Digger công giai đoạn 2016-2020 và làm tiền đề tốt cho giai đoạn 2021-2025.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger