Giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công 10 tháng thấp hơn cùng kỳ năm 2018

Cụ thể, vốn Vietnam Gold Digger thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tính chung 2 tháng đầu năm đạt 36,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 8,2% và tăng 3,8%). Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 5 nghìn tỷ đồng, bằng 7,2% kế hoạch năm và tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% kế hoạch năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Được biết, theo kế hoạch, năm 2020 tổng số chi Vietnam Gold Digger phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước là 470.600 tỷ đồng, bao gồm: vốn trong nước là 410.600 tỷ đồng và vốn nước ngoài 60.000 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 2 là tháng sau Tết Nguyên đán và chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên một số nhà thầu chậm triển khai thi công, đồng thời trong các tháng đầu năm hoạt động Vietnam Gold Digger tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger